logo-black

ÖZGEÇMİŞ

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Özdere Köyü’nde doğdu (1964). İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünü bitirdi (1987). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. Atatürk Üniversitesinde yüksek lisans (1989), Gazi Üniversitesinde doktora yaptı (1994). Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesine kurucu dekan olarak atandı (2002-2005). Görev süresinin bitiminde Yüzüncü Yıl Üniversitesine döndü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı (2005-2007) ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı (2007-2010). 2012-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. Şimdi aynı üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi.
project manager

kitaplar

1. Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, Birinci baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996; Üçüncü baskı, Kapı Yayınları, İstanbul 2016.

2. Gelenekten Geleceğe-Modern Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, Birinci baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 1996; İkinci baskı, Kapı Yayınları, İstanbul 2005.

3. Nedîm Hayatı, Eserleri ve Sanatı, Birinci baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000; Sekizinci baskı, 2018.

4. Erzurumlu Zihnî Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.

5. Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri, Grafiker Yayınları, Ankara 2002.

6. Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, (U. Soldan’la birlikte), Onuncu baskı, Grafiker Yayınları, Ankara 2019.

7. Hatâyî Dîvânı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017.

8. Kırklar Divanı, Divan Şiiri Üzerine İncelemeler, Birinci baskı, Kapı Yayınları, İstanbul 2009; İkinci baskı, Muhit Yayınları, İstanbul 2020.

9. Söz Mülkünün Sultanı Baki. Muhit Yayınları, İstanbul 2021.

10. Ene’l-Aşk Demişti İbrahim Gülşeni. Muhit Yayınları, İstanbul 2022.

Şiir
11. Zembil, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2001.

Anı/Öykü
12. Filmin Ağlanacak Yeri, Birinci baskı, Timaş Yayınları, İstanbul 2009; İkinci baskı, Profil Yayınları, İstanbul 2013.

13. Fazla Uzaklara Gitme, Muhit Yayınları, 2020.


KİTAPLARDA YAZDIĞI BÖLÜMLER

14. “Modern Türk Şiirinde Lâle Devri ve Nedîm”, Edebiyat ve Dil Yazıları: Mustafa İsen’e Armağan, Grafiker Yayınları, Ankara 2007, 439-447.

15. “Nurullah Ataç’ın Divan Şiirine Bakışı”, Nurullah Ataç, Editörler: Mustafa Şerif Onaran-İbrahim Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, 299-338.

16. “Nevâyî Divanlarının Meşhur Hattatları”, Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı, Editörler: Ali İhsan Öbek vd. Kesit Yayınları, İstanbul 2020. 935-946.

17. “Nedîm Dîvânı’nın Sıra Dışı Müstensihleri”, İskender Pala Armağanı, Editör: Nagihan Gür, Kapı Yayınları, İstanbul 2021, 721-746.

18. “Türkçenin Bütün Saraylarında Divanı Okunan Şair: Ahmet Paşa”, Prof. Dr. Nâzım H. Polat’a Armağan, Editörler: Tayfun Haykır-Dinçer Apaydın-Merve Akbaş, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2022, 627-636.

19. “Hatâyî Dîvânı’nın Yazma Nüshalarında ve Osmanlı Şairlerinin Divanlarında Bulunan Ortak Gazeller”, Prof. Dr. Ensar Aslan’a Armağan, Editörler: Salahaddin Bekki-Yeliz Saygılı Savaş, Fenomen Yayınları, Erzurum 2022, 613-622.
 

makaleler

1. “Molla Câmî’nin Osmanlı Edebiyatına Tesiri-I”, Erdem, VII, 20 (Ocak 1991), Ankara 1995, 519-529.
2. “Gazelde Bir Anlatım Biçimi: Terdîd Sanatı”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları (Festschrift in Honor of Cem Dilçin), 33/II (2009), 35-41.
3. “Urfa Sıra Gecelerinde ve Musiki Meclislerinde Okunan Gazellerin İşlevi”, Milli Folklor, 87 (2010), 86-93.
4. “Ahmet Necdet’in İnce Divan’ı ve diliçi çevirileri”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları (Festschrift in Honor of Walter Andrews-III), 35/I (2011), 35-45.
5. “Diyadin’de Bir Divan Şairi: Necmi”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/13 Fall 2013: 139-144.
6. “Şah İsmail’in Eserleri ve Şairliği Üzerine”, Yeni Türkiye Dergisi, 72 (Temmuz-Aralık 2015), 603-610.
7. “Hatâyî’nin Yayımlanmamış Gazelleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları (Journal of Turkology Research) 39 (Bahar 2016), 115-153.
8. “Şairlerin Tanıklıkları Üzerine Notlar: 971/1563 Yılında İstanbul’da Yaşanan Sel Baskını”, Toplumsal Tarih 275 (Kasım 2016), 24-29.
9. “Şah İsmail Ahmed Paşa Divanı’nı Okudu mu?”, bilig, 80 (Kış 2017), 265-278.
10. “Şah İsmail (Hatâyî) Dîvânı’nın Mevcut Neşirlerinde Kullanılmayan Yazma Nüshaları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 83 (Güz): 9-29.
11. “Şah Hatâyî ile Taçlı Hanım Hikâyesi”, Milli Folklor 117: 5-18.
12. “Baki’nin Tercümesi ve Necip Fazıl’ın Yorumuyla Bir Siret-i Nebi”. Muhit 14 (Şubat 2021): 76-78.

fotoğraflar

RÖPORTAJLAR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Zemin Kat B-110 Eskişehir

Telefon & E-Maıl

+90 532 333 97 06
muhsinmacit@gmail.com